/f/130523/10916.swf

Government
Standing Committee of Xicheng District People’s Congress of Beijing Municipality

  Chairman

Du Lingxin

 Vice Chairman/Vice Chairwoman

              

Du Libin

       Sha Xiuhua

      Li Huizeng

     

                  

Tian Jude

      Zhang Zongyu

     Wang Jianhua

       Zhang Libin

 

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved