/f/130523/10916.swf

Government
Beijing Xicheng District Committee of the Communist Party of China

 Secretary

Lu Yingchuan 

 

Deputy Secretary

 Wang Shaofeng

Ma Xinming 

 

 Members of Standing Committee

 

    Sun Shizhu

   

     Wang Xu

   

     Sun Shuo

 

 

 

  Wang Peng

Chen Ning

Jiang Liguang

Wu Xiangyang

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved