Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality
District Mayor 
Sun Shuo
Deputy District Mayor
Yu Huafeng
Jiang Liguang
Zhu Guodong
Li Yi
Liu Guozhou
Miao Jianhong
Zhou Jinzhuang

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Xicheng District Media Convergence Center

All Rights Reserved