Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality
District Mayor
Wang Shaofeng
Deputy District Mayor
Sun Shuo
Jiang Liguang
Zhu Guodong
Li Yi
Yu Zhi
Liu Guozhou
Miao Jianhong

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved