Standing Committee of Xicheng District People’s Congress of Beijing Municipality
Chairman
Du Lingxin
Vice Chairman/Vice Chairwoman
Du Libin
Sha Xiuhua
Li Huizeng
Tian Jude
Zhang Zongyu
Wang Jianhua
Zhang Libin

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved