Beijing Xicheng District Committee of the Communist Party of China
Secretary
Lu Yingchuan
Members of Standing Committee
Sun Shuo
Yu Huafeng
Wang Xu
Jiang Liguang
Yu Baocai
Cheng Changhong
Lin Wei
Xu Li
Yu Zhi

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Xicheng District Media Convergence Center

All Rights Reserved