Beijing Xicheng District Committee of the Communist Party of China
Secretary
Lu Yingchuan
Deputy Secretary
Wang Shaofeng
Wang Fei
Members of Standing Committee
Sun Shizhu
Wang Xu
Sun Shuo
Chen Ning
Jiang Liguang
Yu Baocai

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved