Beijing Xicheng District Committee of the Communist Party of China
Secretary
Lu Yingchuan
Members of Standing Committee
Wang Xu
Sun Shuo
Jiang Liguang
Yu Baocai
Cheng Changhong
Lin Wei
Xu Li
Yu Zhi

Sponsored by Xicheng District People’s Government of Beijing Municipality

Undertaken by Press Center of Xicheng District

All Rights Reserved